ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на платформата AVGUSTATENNIS.BG

I. Общи положения

Настоящите правила и условия уреждат отношенията между СНЦ „ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА“, сдружение регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 123710035, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Общински тенис комплекс, наричано по-нататък AvgustaTennis или „AVGUSTATENNIS.BG“ или „Сайтът“, и всяко лице, което използва услугите, които сайтът предлага, наричан по-нататък „потребител“.

AVGUSTATENNIS.BG е официален уеб сайт на СНЦ „ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА“ и платформа за онлайн резервации на тенис кортове.

II. Терминология

Навсякъде в настоящите общщи условия следните думи и изрази, ще имат посочените в този раздел значения:

1. Потребител – всеки, регистрирал профил в платформата AvgustaTennis;

2. AVGUSTATENNIS.BG – платформа, предоставяща услуги за резервация на тенис корт по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони), свързани в Интернет, като платформата AvgustaTennis се състои от – Уеб – сайт www.AvgustaTennis.bg, който служи за представяне на платформата;

3. Резервация – електронен запис в базата данни AVGUSTATENNIS.BG, който съдържа информация за потребителя, за мястото, датата, часа, цената и продължителността на резервацията.

4. Клиент – всеки Потребител, който има интерес или използва услуга на AVGUSTATENNIS.BG.

III. Предмет на договора

1. Платформата AVGUSTATENNIS.BG, предоставя на Потребителите правото на временно възмездно ползване на тенис кортове чрез извършване на предварителна резервация.

2. AVGUSTATENNIS.BG предоставя на Потребителите правото на постоянен достъп в платформата за онлайн резервации. След регистрация, Потребителите на системата разполагат с възможността да изберат свободен тенис корт, предлаган от клуба и да направят резервация с възможност за онлайн плащане чрез мобилно устройство или компютър или чрез банков превод.

3. Договорът между страните се счита за сключен от момента на постъпване на плащането по банкова сметка на AVGUSTATENNIS.BG.

4. Всеки потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия за ползване на платформата AVGUSTATENNIS.BG в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.AvgustaTennis.bg;

b. Когато регистрира профил в AVGUSTATENNIS.BG.

5. Всеки потребител има право да откаже коректно всяка направена резервация.

6. За целите на настоящите Общи условия, „коректно отказана резервация“ означава, че Потребителят е отказал направената резервация в срок до 48 часа преди нейното начало или вследствие на лоши метеорологични условия се е свързал с Търговеца и Търговецът е потвърдил, че направената резервация ще бъде отменена.

IV. Цени и начин на плащане на услугите

1. Всички услуги на платформата AVGUSTATENNIS.BG се заплащат по електронен път чрез виртуален пос терминал или чрез банков превод по следната банкова сметка:

СНЦ „ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА“

Банка: АЛИАНЦ БАНК

IBAN: BG57BUIN79031055748312

BIC: BUINBGSF

В ОСНОВАНИЕ СЕ ОПИСВА:

Три имена / Дата / Час / № на корт или номера на резервацията ви

2. За да ползвате услугата плащане по електронен път чрез виртуален пос терминал е необходимо да притежавате банкова карта, издадена от българска или чуждестранна банка.

3. При онлайн покупка от Потребител към AVGUSTATENNIS.BG  сумата отива директно към банковата сметка на клуба.

4. Предлаганата услуга плащане по електронен път чрез виртуален пос терминал се осъществява посредством АЛИАНЦ БАНК. AVGUSTATENNIS.BG не съхранява данни за банкови карти! В случай, че Потребителят извърши онлайн плащане, но коректно откаже направената резервация, Потребителят има право да му бъде възстановена стойността на направената резервация, като за целта Потребителят следва да изпрати имейл на имейл адрес: info@avgustatennis.bg, с искане да му бъде възстановена стойността на резервацията на същата банкова сметка от която е извършил плащането. Възстановяването на сумата става в срок от 1 седмица от изпратеният имейл с искане за връщане.

5. AVGUSTATENNIS.BG  не събира никакви допълнителни такси от потребителите, различни от обявените цени за резервация на тенис корт.

6. Броят кортове, цените, работното време са променливи величини под контрола на самия спортен клуб.

7. Всеки слот е с ясно дефинирана цена и потребителят, ангажирал слота се съгласява безусловно с тази цена.

8. Спортният клуб няма право да иска от потребителите допълнителни такси, надценки и други доплащания. Сумата, визуализирана при резервацията е сумата, дължима към клуба.

9. AVGUSTATENNIS.BG не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, включително неосъществени резервации.

10. Всички визуализирани часове в AVGUSTATENNIS.BG се отнасят за избраната официална часова зона – UTC+2.

V. Регистрация

1. Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта, се регистрира.

2. Счита се, че всяко лице изпратило заявка за регистрация е съгласно с тези общи условия, както и с всички процедури, съпътстващи регистрацията и последващата автентикация, в т.ч. телефонно удостоверяване.

3. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава нотификации на основание активностите му в системата.

4. Сайтът си запазва правото:

– да откаже регистрация;

– да прекрати регистрация без предизвестие;

– да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата;

– да деактивира регистрация, след направена заявка за това от регистранта.

5. Регистрацията е безплатна.

VI. Лични данни

1. AVGUSTATENNIS.BG събира и обработва лични данни от потребителите. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни само и единствено за целите на предмета на договора, а именно временно възмездно ползване на тенис корт чрез извършена предварителна резервация, във вида на тяхната изискуемост (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане). Тези данни са достъпни за администраторските профили на спортния клуб.

2. Подаването на лични данни от страна на Потребителя и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на резервацията от страна на AVGUSTATENNIS.BG. Потребителят носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

3. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора, и след изтичането на законоопределените давностни срокове се унищожават.

4. Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

5. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми – Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

6. Поверените ни личните данни се обработват за целите, посочени по-горе, единствено от администраторите на клуба, обвързани от задължението за професионална тайна.

7. AVGUSTATENNIS.BG осигурява на Потребителя достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, включителна право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

8. AVGUSTATENNIS.BG осигурява на Потребителя правото на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg/index.php

9. AVGUSTATENNIS.BG осигурява на Потребителя достъп до личните му данни, включително категорията лични данни, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, включително, достъп до отчетната си документация, относно целите и методите, за които са използвани.

10. AVGUSTATENNIS.BG не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

11. Регистрацията, свързаните с нея данни, произтичащите задължения към сайта на спортния клуб, е лична и не може да се преотстъпва на други лица.

VII. Използване на бисквитки (Cookies)

1. „Бисквитката“ е малка част текст, изпратена до браузъра на потребител/посетител на сайта. Те помагат на системата да предоставя услугите си. С използването ѝ приемате употребата на „бисквитки“ от нейна страна. „Бисквитката“ помага да се запомни информация за посещението Ви, както и Ваши настройки. Това може да улесни следващото Ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас. Използват се и някои „бисквитки“ на трети страни като част от нашите услуги. Тези „бисквитки“ се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас, като някои могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра Ви, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

VIII. Заключителни разпоредби

1. AVGUSTATENNIS.BG  си запазва правото едностранно да променя тези общи условия.

2. В случай на промени в тези общи условия, системата нотифицира всички активни потребители. При условие че потребителят не е упражнил правото си на несъгласие с промените в законовия срок и продължава да ползва услугите на сайта, се счита, че той е съгласен с новите Общи условия.

3. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между AVGUSTATENNIS.BG и Потребителя се прилага действащото законодателство на Република България.

AVGUSTATENNIS.BG  е собственост на:

СНЦ “ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА”

ЕИК 123710035

СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНСКИ ТЕНИС КОМПЛЕКС

0885 55 44 03

В случай на спорове може директно да се обръщате към компетентните контролни органи:

https://kzp.bg  – КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

https://www.cpdp.bg/ – КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тези общи условия влизат в сила от 1 Март 2022 година.